aleksandr lukyanov

Birth
1944

Happy Birthday to my grandfather!