Debra Jayne Smith Ruffing

Personal History
Nov 16, 1953