Mom's birthday

Happy birthday mom

Zera May Hency

Birthday
Feb 17, 1942